ฮอร์โมนต่อมใต้สมองส่วนหลัง

บทนำ

ฮอร์โมน hypophysis ของกลีบหลัง ได้แก่ oxytocin และ antidiuretic hormone (ADH) ต่อไปนี้จะกล่าวถึงฮอร์โมน ADH ซึ่งจะกล่าวถึงฮอร์โมนออกซิโทซินในฮอร์โมนสืบพันธุ์

ไปที่หัวข้อ:

  • ADH
  • อุ้ง